Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г.

Целта й е да изгради „мост“ между двете страни, подпомагайки граничните райони в разрешаването на сходните проблеми чрез сътрудничество и съвместни действия.

Предоставените по Програмата средства възлизат на 262 милиона евро.Финансирането се осъществява посредством Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) – структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на ЕС – чийто принос е в размер на 83% от предоставения за Програмата бюджет (217,8 милиона евро), останалата част от 17% (44,2 милиона евро) представлява национален принос (от държавните бюджети и от собствени източници на партньорите в проектите).

Създаване на общ пазар на труда чрез мобилност и обучение в региона Олт – Плевен

Акроним: CB-LABMARKET

Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие

Ключови област на интервенция: 3.2-1: Сътрудничество в областта на развитие на човешките ресурси

MIS ETC 266

1. Обща характеристика на курса

Курсът представлява онлайн обучение в областта на изпълнение на вътрешни облицовки и настилки с керамични плочи.

Курсът ще се провежда с подкрепата на преподавател-инструктор чрез връзка по телефон, форум, онлайн, офлайн. Участниците в курса получават ръководство за самостоятелно обучение. Тъй като това е пилотен курс, материалите търпят промяна.

Успешно завършилите курса получават Сертификат за участие в дистанционното обучение, ако на заключителния тест имат поне 50 % верни отговори.

2. Цели на обучението

След приключване на курса обучаваният ще придобие основни знания за: видовете керамични плочи, разтвори, лепила, фугиращи смеси и грундове, използвани за облицовки с керамични покрития; подготвителните работи в зависимост от материалите и стъпките за лепене на керамичните плочи; избор на подходящи инструменти; полагане на хидроизолация и изпълнение на керамични покрития в мокри помещения; изпълнение на видове замазки; изпълнение с продукти на фирми трайно представени на пазара.

Умения за: планиране на керамичните покрития; избор на подходящи продукти и инструменти, както и полагане на керамични мозайки.

За кого е предназначен

Курсът е предназначен за безработни и заети лица, за хора с ниска и по-висока образователна степен, както и такива с и без професионален опит в строителството.

Курсът е полезен и за всеки, желаещ да разшири знанията си в областта на вътрешни облицовки с керамични плочи.

Курсът дава възможност на всеки, който е любопитен да научи повече за изпълнение на керамичните покрития в сухи и мокри помещения и да получи допълнителна информация за продукти на фирми-производители, трайно представени на пазара.

3. Предпоставки за участие в обучението

Не се изисква определена степен на образование, професионален опит и квалификация

Учебно съдържание

Учебното съдържание включва основни знания за продукти, инструменти и принципни положения при изпълнението на вътрешни облицовки и настилки с керамични плочи в сухи и мокри помещения.

Учебният материал се състои от текст, схеми, снимки, таблици, примери, въпроси за самоконтрол и тест за проверка на знанията

Продължителност на курса: 98 часа.

Вход в курса

За повече информация вижте:

Планиране на курса "Вътрешни облицовки и настилки с керамични плочи"